Obchodní podmínky

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma LOOKE COMPANY s.r.o., se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6, IČ: 252 81 003, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61622, a kupujícího, kterým je zákazník, spotřebitel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.
 

Ceny

V e-shopu www.lookeshoes.com jsou vždy uvedeny nejnovější a správné ceny. Ceny máme uvedeny finální, tj. včetně DPH. Ceny jsou platné po dobu prodeje na e-shopu www.lookeshoes.com. Slevy platí v určitém časovém horizontu, či do vyprodání zásob.  
 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je firma LOOKE COMPANY s.r.o., se sídlem Na Hutích 582/3, Praha 6, IČ: 252 81 003, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61622. LOOKE COMPANY s.r.o. je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V situaci, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel dle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit pouze na účet. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Naše společnost je k této věci benevolentní a lhůta na vrácení zboží je v našem internetovém obchodě 30 dní. Zboží pro vrácení musí být nepoužívané, nepoškozené a v ideálním případě v původním obalu.
Právo vrátit zboží do 30 dnů od převzetí zboží máte jen při nákupu přes internetový obchod. Neplatí pro osobní odběry v našich prodejnách, na prodejnách má zákazník dostatek času koupi vyhodnotit. Pokud se rozhodnete i přes koupi na prodejně zboží vrátit, je možné po dohodě zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě. Vrácení peněz po vyzvednutí či zakoupení na prodejně není možné.
Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
·         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
·         na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
·         na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
·         na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
·         na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
·         na dodávku novin, periodik a časopisů,
·         spočívajících ve hře nebo loterii.

Podle občanského zákoníku je prodávající povinen vrátit peníze do čtrnácti dnů od odstoupení a to včetně nákladů na dopravu ke spotřebiteli. Prodávající je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (pokud tedy zaplatíte dopravu PPL na dobírku za 149 Kč, v případě odstoupení od smlouvy máte nárok na vrácení nákladů za dopravu pouze ve výši 89 Kč = nejlevnější nabízený způsob dodání na adresu bez dobírky).
 

Ochrana osobních údajů

Prodávající je odpovědný za dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jako správce. Praxe ochrany údajů prodávajícího je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů. Více informací naleznete v samostatných Podmínkách ochrany osobních údajů ZDE.
 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
 

Informační povinnost EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Výše uvedené se týká hotovostních plateb a online plateb kartou. Akceptací těchto obchodních podmínek dává kupující souhlas s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou (bude použito pro EET účtenku v případě online platby kartou, faktura bude dodána v běžné tištěné formě).
 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 1. 4. 2014

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz